06 lip

Skuteczne oczyszczanie ścieków

Pierwszy model BioDisc firmy Kingspan został wyprodukowany w 1974 roku

Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc firmy Kingspan to niezwykle wydajne, niezawodne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków, oczyszczalnia przeznaczona dla domów jedno- i wielorodzinnych nieposiadających dostępu do kanalizacji miejskiej. Ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane w gruncie lub są odprowadzane do rowu lub cieku wodnego oraz w miejscach, gdzie osadniki gnilne nie spełniają wymagań obowiązujących uchwał i ustaw.

Zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania każdej oczyszczalni BioDisc, BioPura ma tarczowe, obrotowe złoże biologiczne. Stanowi ono powierzchnię do rozwoju mikroorganizmów tlenowych oczyszczających w sposób naturalny ściek. Cały proces przebiega w sposób opisany poniżej.
Przepływ ścieku: Osadnik wstępny (pojemność 3m3) –> I strefa biologiczna ze złożem obrotowym –> Opatentowany system przelewowy (kubeczki regulują przepływ) –> II strefa biologiczna ze złożem obrotowym (funkcja doczyszczania) > osadnik wtórny –> odpływ ścieku oczyszczonego możemy odprowadzić do: stawu,rowu, rzeki,studni chłonnej, drenażu itd.

Panel kontrolny: Wraz z oczyszczalnią dostarczany jest elektroniczny panel kontrolny (1), który informuje inwestora o ewentualnej awarii. Diagnozuje problem i przekazuje dane poprzez wyświetlenie odpowiedniego kodu awarii. Urządzenie może być instalowane w budynku lub poza nim, opcjonalnie można doposażyć w lampkę kontrolną (2), która sygnalizuje awarię

Oczyszczalnie ścieków BioSafe są to w pełni biologiczne urządzenia pracujące w technologii złóż biologicznych. W oczyszczalniach tych połączono procesy oczyszczania mechanicznego w warunkach beztlenowych (osadnik wstępny) oraz tlenowego (na złożu fluidalnym). Całość składa się z monolitycznego zbiornika podzielonego na cztery niezależne części takie jak: osadnik wstępny, dwie strefy biologiczne ze złożem fluidalnym oraz osadnik wtórny.