20 lip

gliwice póda

- stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
– pomoc prawną świadczoną osobom prywatnym,
– obsługę prawną podmiotów publicznoprawnych
– stałą obsługę prawną stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych etc.
– windykację wierzytelności,
– doradztwo i porady prawne,
– sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, innych aktów prawnych,
– zastępstwo procesowe oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,
– zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, w tym podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi,
– udział w negocjacjach, konsultacjach prawnych.

Domeną Kancelariijest zapewnieni Kompleksowej obsługi prawnej opartej na na fundamencie wzajemnego zaufania, bezwzględnego przestrzegania tajemnicy zawodowej i niezależności w w wykonywaniu obowiązków Radcy Prawnego. Rygorystyczne przestrzeganie tych zasad pozwala na budowanie uczciwych re relacji oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa prawnego. Kancelaria zapewnia zaawansowane standardy i procedury postępowania, które gwarantują wysoka jakość świadczonej obsługi prawnej.

- doradztwo oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
– przygotowywanie umów, regulaminów prawa pracy,
– obsługa pracowników zagranicznych,
– pomoc prawna w zakresie ubezpieczeń społecznych. Ponadto, zajmujemy m.in. się sprawami podatkowymi, prawem zamówień publicznych, prawem autorskim, bankowym, spółdzielczym. Współpracujemy stale z kancelariami radcowskimi, adwokackimi w Warszawie, Niemczech i na Dolnym Śląsku, kancelariami notarialnymi oraz utrzymujemy bieżący kontakt z kancelariami komorniczymi na całym Śląsku.

Zakres świadczonej pomoc prawnej obejmuje w szczególności doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, analizę i przygotowanie aktów prawnych, pism procesowych oraz umów, statutów i regulaminów jak również reprezentację Klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed organami administracji publicznej.

Kancelaria świadczy zarówno usługi prawne o charakterze doraźnym, skierowane na obsługę indywidualnej sprawy, jak również usługi prawne oparte na zasadzie stałego zlecenia.
Założycielem Kancelarii jest radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach Grzegorz Póda – wpisany na listę radców prawnych pod numerem Kt 2621.